VSM Training Kit Manufacturing

Rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się zmiany w sposobach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym zakładzie. Jak nietrudno można wydedukować, zamysł ten ma swój początek w Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszystkich czynności wykonywanych w toku produkcji, a przy tym absolutnie niepotrzebnych. Lean to filozofia pracy polegająca na podejściu procesowym Nadrzędnym zadaniem lean managment jest zatem zminimalizowanie marnotrawienia zarówno w aspekcie pracy pracowników jak i używanych półproduktów. Skorzystanie z form działania lean management stwarza możliwość uzyskania takich efektów, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki wzajemne w przedsiębiorstwie zwykle poprawiają się. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia sposoby działania z obszaru lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to zdolność dokonania oceny, które procesy nie przynoszą korzyści dla firmy.